XXXVII ÜLEMAAILMSE NOORTEPÄEVA ROOSIPÄRJA MÕTISKLUSED

Armsad sõbrad,

Teekond Noortepäevani on täis unistusi, paljusid ettevalmistusi ja paljusid eesmärke, mille poole püüelda. Nii nagu Maarja läks Naatsaretist Juudamaale Eliisabeti juurde, läheme ka meie, järgides paavst Franciscuse kutset 2023. aasta suveks. Koos Maarjaga kanname meiegi Jeesust, kes tahab meie kaudu paljudeni jõuda. Oleme veendunud, et üksnes koos Jeesuse ja Maarjaga saavutame Noortepäeva eesmärgi. Seepärast on Roosipärja palvetamine nii oluline, eriti praegusel ajal.

Roosipärja neli osa – rõõmurikkad, valgusrikkad, valurikkad ja aurikkad saladused – on märgid vaimsest teekonnast, mida tahame käia koos Jeesusega, tema sünnist Jumalariigi kuulutamiseni, tema elu andmisest ristil auhiilguseni, mille saab saavutada vaid risti kaudu. See on tee, mida tahame käia koos Maarjaga, Jeesuse esimese järgijaga, ingli kuulutusest Kaanani, Kaanast Ristini ja Ristist ülestõusmiseni. Ka Noortepäev on niisugune – evangeeliumi kuulutamisest selle elluviimiseni ja raskustest auhinnani, mille annab meile kõigile Jumal.

Roosipärg on sellel teel meie juht ja innustus!

Teekonnal ja palves koos teiega,
+ Manuel Clemente

Palvetame Roosipärga Noortepäeva eest!

Allikas: WYD Lisbon 2023

Kui sa veel ei tea, kuidas Roosipärga palvetada…

… siis lae alla Roosipärja palvetamise juhend.

1. OSA: RÕÕMURIKAS ROOSIPÄRG

Palvetatakse esmaspäeval ja laupäeval

Sissejuhatus

Esimest viit kümnendit, rõõmurikkaid saladusi, märgib lihakssaamisest kiirgav rõõm. See on selge juba alates esimesest saladusest, mil Gabrieli tervitus Naatsareti Neitsile on seotud messiaanliku rõõmu üleskutsega: „Rõõmusta, Maarja“. Kogu lunastuslugu, teatud mõttes kogu maailma ajalugu, saavutab selles ettekuulutuses oma eesmärgi. (…) Maarja aitab meil avastada kristliku rõõmu saladust, tuletades meile meelde, et kristlus on eelkõige euangelion, hea sõnum, mille süda ja kogu sisu on Kristuse isik, lihakssaanud Sõna, maailma ainus Päästja. (Johannes Paulus II, apostellik kiri „Rosarium Virginis Mariae“, 20)

Esimene saladus: ingli kuulutus Neitsi Maarjale

„Aga kuuendal kuul läkitas Jumal ingel Gabrieli Galilea külla, mille nimi on Naatsaret, neitsi juurde, kes oli kihlatud Taaveti soost Joosepi-nimelise mehega. Selle neitsi nimi oli Maarja. Tema juurde tulles ütles Gabriel: „Rõõmusta, sa armuleidnu! Issand on sinuga!“ Tema oli aga vapustatud nende sõnade pärast ja imestas, mida see teretus võiks tähendada. Ja ingel ütles talle: „Ära karda, Maarja, sest sa oled leidnud armu Jumala juures! Ja vaata, sa jääd lapseootele ja tood ilmale poja ja paned talle nimeks Jeesus.““ (Lk 1:26-31)

Palvetagem kõigi lapseootel naiste eest, et Maarja vastus aitaks neilgi öelda jah uuele elule, mis neis kasvab.

Teine saladus: Neitsi Maarja külaskäik Eliisabeti juurde

„Neil päevil asus Maarja teele ja ruttas mäestikku Juuda linna ja tuli Sakariase kotta ning teretas Eliisabetti. Ja sündis, kui Eliisabet kuulis Maarja tervitust, et laps hüppas ta ihus. Ja Eliisabet sai täis Püha Vaimu.“ (Lk 1:39-41)

Palvetagem abielupaaride eest, kes ei saa lapsi, et nad võiksid täielikult Jumalat usaldades kogeda elu viljakust ja abielusidet.

Kolmas saladus: Jeesuse sündimine

„Karjased olid seal paigus õitsil ja valvasid öösel oma karja. Issanda ingel seisatas nende juures ja Issanda kirkus säras nende ümber ja nad kartsid üliväga. Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus.“ (Lk 2:8-11)

Palvetagem sündimata laste eest ning selle eest, et kogu maailmas lõppeks abortide tegemine.

Neljas saladus: Jeesuse esitlemine templis

„Ja kui nende puhastuspäevad Moosese Seaduse järgi said täis, viisid nad lapse üles Jeruusalemma, et teda seada Issanda ette, nõnda nagu on kirjutatud Issanda Seaduses: „Iga poeglast, kes on avanud lapsekoja, hüütagu Issandale pühaks“, ja et tuua Issanda Seaduses öeldu järgi ohvriks „paar turteltuvi või kaks tuvipoega““. (Lk 2:22-24)

Palvetagem nende eest, kes valmistuvad esimeseks Armulauaks, et nad viiksid elavate tabernaaklitena Jeesust kõigile, kellega nad oma teel kohtuvad.

Viies saladus: Jeesuse leidmine templist

„Tema vanemad käisid igal aastal paasapühadel Jeruusalemmas. Kui Jeesus oli saanud kaheteistkümneaastaseks, läksid nad üheskoos pühadeaja kombe järgi üles Jeruusalemma. Kui nad olid pärast nende päevade möödumist teel kodu poole, jäi Jeesus Jeruusalemma, ent tema vanemad ei teadnud seda. Aga et nad arvasid tema olevat teekaaslaste seas, käisid nad ära ühe päeva tee ja hakkasid alles siis otsima teda sugulaste ja tuttavate juurest. Ja kui nad teda ei leidnud, pöördusid nad teda otsides tagasi Jeruusalemma. Kolme päeva pärast sündis, et nad leidsid Jeesuse pühakojas istumas õpetajate keskel neid kuulamas ja küsitlemas. Kõik, kes teda kuulsid, olid hämmastunud tema mõistusest ja ta vastustest.“ (Lk 2:41-47)

Palvetagem migrantide ja põgenike eest, et nad leiaksid varjupaiga ning tunneksid end omaksvõetuna ja armastatuna.

2. OSA: VALGUSRIKAS ROOSIPÄRG

Palvetatakse neljapäeval

Sissejuhatus

Jeesuse lapsepõlve ja Naatsareti varjatud elu juurest edasi minnes viib kontemplatsioon meid saladusteni, mida võib nimetada eriliselt valguse saladusteks. Tegelikult on kogu Kristuse müsteerium valguse müsteerium. Tema on maailma valgus (Jh 8:12). Kuid eriti ilmseks saab see tõde tema avaliku elu aastatel, mil ta kuulutab Jumalariigi Evangeeliumi. (…) Kui välja arvata imetegu Kaanas, on Maarja kohalolu nendes saladustes tagaplaanil. (…) Ent roll, mille ta sai Kaanas, on teatud moel nähtav kogu Jeesuse missiooni jooksul. Ilmutus, mis tuleb otse Isalt ristimisel Jordanis ja mida kordab Ristija Johannes, kostub Kaanas Maarja suu läbi ning sellest saab tema suur emalik nõuanne Kirikule läbi aegade: „Mida iganes tema teile ütleb, seda tehke!“ (Jh 2:5). (Johannes Paulus II, apostellik kiri „Rosarium Virginis Mariae“, 21)

Esimene saladus: Jeesuse ristimine Jordanis

„Ent sündis, kui kogu rahvast ristiti ja ka Jeesus oli ristitud ja palvetas, et taevas avanes ja Püha Vaim laskus ihulikul kujul Jeesuse peale kui tuvi, ja taevast kostis hääl: „Sina oled mu armas Poeg, sinust on mul heameel!““ (Lk 3:21-22)

Palvetagem ristimiseks valmistujate ja katehheetide eest.

Teine saladus: Jeesus ilmutab end Kaanas

„Ja kolmandal päeval olid pulmad Galilea Kaanas ja Jeesuse ema oli seal. Ka Jeesus ja ta jüngrid olid kutsutud pulma. Aga kui veinist tuli puudus, ütles Jeesuse ema talle: „Neil ei ole enam veini.“ Jeesus ütles talle: „Mis on sul minuga asja, naine? Minu tund ei ole veel tulnud.“ Ta ema ütles teenritele: „Mida iganes tema teile ütleb, seda tehke!““ (Jh 2:1-5)

Palvetagem kõigi abielusakramendiks valmistujate eest, et nende abielud oleksid täis rõõmu, mida annab Jeesuse muudetud vein.

Kolmas saladus: Jeesus kuulutab Jumalariiki

„Aga pärast Johannese vangistamist tuli Jeesus Galileasse ja kuulutas Jumala evangeeliumi: „Aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal. Parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse!““ (Mk 1:14-15)

Palvetagem seminaristide, diakonite ja preestrite eest, et nende kutsumus oleks teiste jaoks Jumalariigi kuulutus ning lakkamatu kutse pöördumisele.

Neljas saladus: Jeesus muudetakse apostlite nähes

„Kuue päeva pärast võttis Jeesus kaasa Peetruse ja Jaakobuse ja tema venna Johannese ning viis nad kõrgele mäele üksindusse. Ja ta muudeti nende ees; ta pale säras otsekui päike, ta rõivad said valgeks otsekui valgus.“ (Mt 17:1-2)

Palvetagem vangide eest, et nad tunneksid kutset alustada uut elu, mille toob kohtumine Jumala halastava armastusega.

Viies saladus: Jeesus seab sisse Armulaua

„Ja ta võttis leiva, tänas ja murdis ja andis neile, öeldes: „See on minu ihu, mis teie eest antakse. Seda tehke minu mälestuseks!“ Selsamal kombel võttis ta ka karika pärast õhtusöömaaega ja ütles: „See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse.“ (Lk 22:19-20)

Palvetagem kõigi nende eest, kes teenivad Euharistia pühitsemisel, et Issanda Ihust osa saades oleksid nad üks ihu ning elaksid ühes südames ja hinges.

3. OSA: VALURIKAS ROOSIPÄRG

Palvetatakse teisipäeval ja reedel

Sissejuhatus

Evangeeliumides on Kristuse valurikkad saladused olulisel kohal. Kristlik vagadus on algusest peale – eriti paastuajal Ristitee palvuse kaudu – keskendunud igale kannatusloo hetkele, mõistes, et selles peitub Jumala armastuse ilmutuse kulminatsioon ja meie lunastuse allikas. Roosipärg valib mõned kannatusloo hetked, kutsudes usklikke oma südameis nende üle mõtisklema ja neid uuesti läbi elama. (…) Valurikkad saladused aitavad usklikul läbi elada Kristuse surma, seista risti jalamil Maarja kõrval, astuda koos temaga selle armastuse sügavikku, mida tunneb Jumal inimese vastu, ning kogeda selle elavaks tegevat väge. (Johannes Paulus II, apostellik kiri „Rosarium Virginis Mariae“, 22)

Esimene saladus: Jeesuse kannatused Ketsemani aias

„Siis Jeesus tuli koos nendega paika, mida hüütakse Ketsemaniks, ja ütles jüngritele: „Istuge siin, kuni ma lähen ja palvetan seal!“ Ja ta võttis enesega kaasa Peetruse ja kaks Sebedeuse poega ning muutus kurvaks ja tundis ahastust. Siis ta ütles neile: „Mu hing on väga kurb surmani. Jääge siia ja valvake koos minuga!““ (Mt 26:36-38)

Palvetagem nende eest, kes elavad üksinduses, et meie Issand aitaks meil olla neile toeks ja Kristuse kohalolu peegelduseks.

Teine saladus: Jeesuse piitsutamine

Pilaatus küsis neilt: „Mis ma siis pean tegema Jeesusega, keda nimetatakse Messiaks?“ Nad kõik ütlesid: „Löödagu risti!“ Aga tema lausus: „Miks nii, mis halba on ta siis teinud?“ Rahvahulk karjus aga veel valjemini: „Löödagu risti!“ Kui siis Pilaatus nägi, et ta midagi ei võinud parata, vaid lärm läks aina suuremaks, siis ta võttis vett ja pesi rahvahulga ees oma käsi, öeldes: „Ma olen süüta selle verest! Küll te näete!“ Ja kogu rahvas kostis talle: „Tema veri tulgu meie ja meie laste peale!“ Siis ta laskis neile vabaks Barabase, Jeesust aga laskis piitsutada ja andis ta risti lüüa.“ (Mt 27:22-26)

Palvetagem kõigi tagakiusatud kristlaste eest, kes ei saa vabalt oma usu järgi elada, et nende vabadust austataks ning et nad jääksid ustavaks Jumalale, kes neid iial ei jäta.

Kolmas saladus: Jeesuse kroonimine kibuvitsakrooniga

„Ja pununud kibuvitstest pärja, panid selle talle pähe ja pilliroo ta paremasse kätte ja tema ette põlvili heites teotasid teda: „Tervist, juutide kuningas!““ (Mt 27:29)

Palvetagem kõigi Jumalale pühendunute eest, et nende kutsumus oleks maailma jaoks Jumalariigi särav märk.

Neljas saladus: Jeesus kannab risti

„Nad võtsid nüüd Jeesuse – ja ta läks välja, kandes ise oma risti Pealuuasemeks hüütud paika, mida heebrea keeles kutsutakse Kolgataks.“ (Jh 19:16b-17)

Palvetagem haigete eest, et nad võiksid oma kannatuse teel ühineda Jeesusega ning tunda tema väge ja toetust.

Viies saladus: Jeesus sureb ristil

„Kui nüüd Jeesus oli võtnud äädikat, ütles ta: „See on lõpetatud!“ ja, langetanud pea, heitis hinge.“ (Jh 19:30)

Palvetagem kõigi pandeemia ohvrite ja nende perede eest, et nad leiaksid ristilöödud Kristuses igavese elu valguse.

4. OSA: AURIKAS ROOSIPÄRG

Palvetatakse pühapäeval ja kolmapäeval

Sissejuhatus

„Kristuse palge üle mõtisklemine ei saa peatuda ristilöödu kujutisel. Ta on Ülestõusnu!“ Johannes Paulus II, apostellik kiri „Novo Millennio Ineunte“). Roosipärg on alati väljendanud seda usu kogemusest sündinud teadmist ning kutsunud usklikke kannatuse pimedusest edasi minema, et suunata oma pilk Kristuse aule ülestõusmisel ja taevasseminekul. Ülestõusnu üle mõtiskledes avastavad kristlased taas oma usu põhjused (vrd 1Kr 15:16) ning elavad läbi nii rõõmu, mida tundsid need, kellele Kristus end ilmutas – apostlid, Maarja Magdaleena ja Emmause jüngrid – kui ka Maarja rõõmu, kes pidi sama sügavalt kogema oma auhiilguses Poja uut elu. (Johannes Paulus II, apostellik kiri „Rosarium Virginis Mariae“, 23)

Esimene saladus: Jeesuse ülestõusmine

„Aga esimesel nädalapäeval, veel enne koitu läksid naised hauale, tuues kaasa lõhnarohte, mis nad olid valmis pannud. Ent nad leidsid kivi hauakambri eest ära veeretatud olevat. Ja kui nad sisse astusid, ei leidnud nad Issanda Jeesuse ihu. Ja sündis, et kui nad olid nõutuses selle pärast, vaata, kaks meest seisid nende juures erevalges rõivas. Aga kui naised hirmu tundes silmad maha lõid, ütlesid mehed neile: „Mis te otsite elavat surnute juurest? Teda ei ole siin, ta on üles äratatud.“ (Lk 24:1-6)

Palvetagem, et ülestõusmise rõõm jõuaks iga inimese südamesse, eriti nende südameisse, kes on kurvad ja üksildased ning kelle elul pole sihti.

Teine saladus: Jeesuse taevasseminek

„Aga Jeesus viis nad välja kuni Betaaniani ja, tõstes oma käed, õnnistas neid. Ja see sündis, et neid õnnistades lahkus Jeesus nende juurest ja võeti üles taevasse. Ja nemad kummardasid teda ja pöördusid suure rõõmuga tagasi Jeruusalemma ja olid alati pühakojas Jumalat tänades.“ (Lk 24: 50-53)

Palvetagem piiskoppide eest, olles tänulikud selle eest, et nad aitavad meil elada taeva poole suunatud pilkudega.

Kolmas saladus: Püha Vaimu saatmine

„Kui nelipühapäev kätte jõudis, olid nad kõik koos ühes paigas. Ja äkitselt tuli taevast kohin, otsekui tugev tuul oleks puhunud, ja täitis kogu koja, kus nad istusid. Ja nad nägid otsekui hargnevaid tulekeeli, mis laskusid iga üksiku peale nende seas. Ja nad kõik täideti Püha Vaimuga ning hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu Vaim neile andis rääkida.“ (Ap 2:1-4)

Palvetagem nende eest, kes valmistuvad ristimiseks või kinnitamiseks.

Neljas saladus: Neitsi Maarja taevassevõtmine

„Aga seda ma ütlen, vennad: liha ja veri ei või pärida Jumala riiki ega kaduvus pärida kadumatust. Vaadake, ma ütlen teile saladuse: meie kõik ei lähegi magama, aga meid kõiki muudetakse, äkitselt, ühe silmapilguga, viimse pasuna hüüdes, sest pasun hüüab ja surnud äratatakse üles kadumatutena, ning meid muudetakse. Sest see kaduv peab riietuma kadumatusega ja see surelik riietuma surematusega.“ (1Kr 15:50-53)

Palvetagem kõigi emade eest, et nad kasvataksid oma lapsi Neitsi Maarja eeskujul ja suunaksid neid alati meie Taevase Isa poole.

Viies saladus: Neitsi Maarja kroonimine taeva ja maa kuningannaks

„Suur tunnustäht sai nähtavaks taevas: naine, riietatud päikesesse, ning kuu tema jalge all, ning pärg kaheteistkümnest tähest tema peas.“ (Ilm 12:1)

Palvetagem meie riigi ja valitsejate eest, et nad juhiksid meid alati mõistlikult ja ühist hüve silmas pidades.

© Copyright - Katoliku Kirik Eestis 2023. Kõik õigused kaitstud.